Viafin Service Oyj:n
First North -listautumisanti

Tärkeää:

Teidän tulee lukea seuraavassa esitetty ennen kuin jatkatte eteenpäin. Seuraavassa esitetty soveltuu tämän sivun jäljessä esitettäviin tietoihin, minkä vuoksi Teidän tulee lukea huolellisesti ja hyväksyä tässä esitetty ennen sitä seuraavien tietojen lukemista, arvioimista tai muuta hyväksi käyttämistä.

Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai listautumisannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin.

Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Japani, Singapore ja Etelä-Afrikka. Tällä sivustolla olevia asiakirjoja tai arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin eikä sitä saa jäljentää millään tavoin. Yhtiö edellyttää, että asianomaiset henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiöllä tai yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä Yhdysvaltain lain mukaisesti.

Siirtyäksenne listautumisantia koskeviin tietoihin tulee teidän hyväksyä seuraava:

(i) Olen tutustunut ja ymmärtänyt edellä mainitut ohjeet sekä rajoitukset ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi.

(ii) En ole Yhdysvaltojen, Australian, Etelä-Afrikan, Hongkongin, Japanin, Kanadan, Singaporen tai Uuden Seelannin kansalainen enkä ole tällä hetkellä näissä maissa.

(iii) Mikäli olen muun maan kuin Suomen kansalainen tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua sekä osallistumistani listautumisantiin ja sitoudun noudattamaan niitä.

Viafin Service Oyj:n (”Viafin Service” tai ”Yhtiö”) Yleisöannin merkintäaika on päättynyt 9.11.2018 kello 16.30. Instituutio- ja Henkilöstöannin merkintäaika keskeytettiin 7.11.2018 kello 16.30 ylimerkinnän johdosta.

Kaupankäynti Viafin Servicen osakkeilla alkoi Nasdaq First North Finland
-markkinapaikalla 20.11.2018. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on VIAFIN ja ISIN-tunnus FI4000349212.

Yhtiö tarjosi merkittäväksi alustavasti enintään 865 079 Yhtiön uutta osaketta. Koska osakeanti ylimerkittiin, Yhtiön hallitus päätti käyttää koko osakeannin ehtojen mukaisen lisäosake-erän ja lisäsi siten antiosakkeiden määrää 571 429 Yhtiön uudella osakkeella. Osakeannissa Yhtiö laski liikkeeseen yhteensä 1 436 508 Yhtiön uutta osaketta seuraavasti:

  • 402 031 osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”)
  • 79 365 osaketta osakeannin ehdoissa määritellylle Yhtiön henkilöstölle (”Henkilöstöanti”)
  • 955 112 osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti paikallisiin säännöksiin perustuvien vaatimusten täyttyessä (”Instituutioanti”)

Alexander Corporate Finance Oy toimi listautumisannin pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana. Yleisö- ja Instituutioannissa merkintäpaikkana toimi lisäksi Nordnet Bank AB Suomen sivuliike (”Nordnet”) nordnet.fi/viafinservice.

 

Tärkeitä päivämääriä
Merkintäaika alkoi 29.10.2018 klo 9.30
Instituutio- ja henkilöstöannin merkintäaika keskeytettiin 7.11.2018 klo 16.30
Yleisöannin merkintäaika päättyi 9.11.2018 klo 16.30
Tiedote osakeannin lopullisesta tuloksesta 12.11.2018
Kaupankäynti osakkeilla First Northissa alkoi 20.11.2018

 

 

Sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Alexander Corporate Finance Oy:stä ja sen tarjoamista palveluista, henkilötietojen käytöstä sekä etämyynnin ennakkotiedot sekä tietoja rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä

Kun kuluttaja tekee sähköisen merkinnän verkkopalvelussa, on kyse etämyynnistä. Verkkomerkinnässä kuluttajalla ei ole kuluttajansuojalain mukaista peruuttamisoikeutta eikä kuluttajalla ole siten oikeutta peruuttaa tekemäänsä merkintätoimeksiantoa lukuun ottamatta arvopaperimarkkinalain mukaista esitteessä mainittua tilannetta, jossa merkitsijälle syntyy peruutusoikeus.

Etämyyntiä koskevat ennakkotiedot sekä henkilötietojen käyttöä koskevat tiedot sisältyvät Sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Alexander Corporate Finance Oy:stä ja sen tarjoamista palveluista, henkilötietojen käytöstä sekä etämyynnin ennakkotiedot sekä tietoja rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä -dokumenttiin, jonka löydät tästä.

 

Asianmukaisuusarviointi ja asiakasluokittelu

Alexander Corporate Finance Oy luokittelee sähköisen merkinnän tekevät merkitsijät ei-ammattimaisiksi asiakkaiksi, jolloin he ovat laajimman sijoittajansuojan ja menettelytapasäännösten suojan piirissä. Merkitsijällä on oikeus pyytää kirjallisesti asiakasluokittelun muuttamista, mikäli merkitsijä katsoo, että ammattimaisen asiakkaan luokitteluedellytykset täyttyvät. Lisätietoja asiakasluokittelusta löydät tästä.

Alexander Corporate Finance Oy ei ole velvollinen arvioimaan tarjotun palvelun tai arvopaperin asianmukaisuutta tai soveltuvuutta asiakkaalle, kun toimeksiantojen välittäminen tapahtuu asiakkaan aloitteesta ja koskee yksinkertaisia rahoitusvälineitä.

Materiaalit

Tiedotteet

Sijoitusanalyysi ja yhtiöesittely

Tärkeä huomio: S-Pankki Oy (FIM) on laatinut Yhtiön toimeksiannosta sijoitusanalyysin Yhtiöstä ja pääjärjestäjä Alexander Corporate Finance Oy:stä riippumattomana asiantuntijana. Sijoitusanalyysi on S-Pankki Oy:n itsenäisesti laatima ja ilmentää sen näkemyksiä. Sijoitusanalyysit eivät ole arvopaperimarkkinalaissa (746/2012) tarkoitettu esite tai markkinointimateriaali. Sijoittamista harkitsevien tulee tutustua Yhtiön arvopaperimarkkinalain mukaiseen esitteeseen.

Tärkeää tietoa