EcoUp Oyj:n
First North -listautumisanti

Tärkeää tietoa

Sinun tulee lukea seuraavassa esitetty ennen kuin jatkat eteenpäin. Seuraavassa esitetty soveltuu tämän sivun jäljessä esitettäviin tietoihin, minkä vuoksi sinun tulee lukea huolellisesti ja hyväksyä tässä esitetty ennen seuraavien tietojen lukemista, arvioimista tai muuta hyväksi käyttämistä.

EcoUp Oyj:n (”Yhtiö”) listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai listautumisannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden tarjoamiseksi yleisölle missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin.

Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Etelä-Afrikka, Hongkong, Japani, Kanada, Singapore ja Uusi-Seelanti. Tällä sivustolla olevia asiakirjoja tai esiteasetuksen (EU) 2017/1129 mukaista esitettä ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin, eikä niitä saa jäljentää millään tavoin. Yhtiö edellyttää, että asianomaiset henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiöllä tai Yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä Yhdysvaltain lain mukaisesti.

Siirtyäksesi listautumisantia koskeviin tietoihin sinun tulee hyväksyä seuraava:

(i) Olen tutustunut edellä mainittuihin ohjeisiin ja rajoituksiin, ymmärtänyt ne ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi.

(ii) En ole Yhdysvaltojen, Australian, Etelä-Afrikan, Hongkongin, Japanin, Kanadan, Singaporen tai Uuden-Seelannin kansalainen enkä ole tällä hetkellä näissä maissa.

(iii) Mikäli olen muun maan kuin Suomen kansalainen tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua sekä osallistumistani listautumisantiin, ja sitoudun noudattamaan niitä.

EcoUp Oyj:n (”EcoUp” tai ”Yhtiö”) First North -listautumisanti on ylimerkitty, ja Yhtiön hallitus on listautumisannin ehtojen mukaisesti päättänyt keskeyttää yleisö-, henkilöstö- ja instituutioannin merkintäajan ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana perjantaina 17.9.2021 kello 16.30. EcoUp on jättänyt hakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle Yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (”First North”).

Listautumisanti: Yhtiö tarjoaa merkittäväksi alustavasti enintään 1 991 410 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) (”Osakeanti”). Lisäksi Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat Kaski Partners Oy, Mika Ervasti, Ilari Hirvensalo, Henrik Hirvensalo, Janne Hirvensalo, Timo Kyllönen Holding Oy ja Kimmo Pyörälä (”Myyjät”) tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään 550 980 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet” ja yhdessä Uusien Osakkeiden kanssa ”Tarjottavat Osakkeet”) (”Osakemyynti, ja yhdessä Osakeannin kanssa ”Listautumisanti”), jos Osakeanti ylimerkitään ja Yhtiön hallitus käyttää oikeuttaan lisätä Tarjottavien Osakkeiden määrää.

Listautumisanti koostuu Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstöanneista seuraavasti:

  • alustavasti enintään 357 138 osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”)
  • alustavasti enintään 1 560 851 osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti paikallisiin säännöksiin perustuvien vaatimusten täyttyessä (”Instituutioanti”)
  • alustavasti enintään 73 421 osaketta Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden vakituisessa työsuhteessa oleville työntekijöille ja johdolle sekä Yhtiön ja Yhtiön tytäryhtiöiden hallituksen jäsenille (”Henkilöstöanti”)

Lisäosake-erä: Jos Osakeanti ylimerkitään, Yhtiön hallituksella on oikeus lisätä Tarjottavien Osakkeiden määrää enintään 550 980 Myyntiosakkeella ja päättää lisäosake-erän käyttämisestä sekä lisäosake-erään kuuluvien Tarjottavien Osakkeiden jakamisesta Yleisö- ja Instituutioannin kesken. Mikäli myös lisäosake-erä käytetään täysimääräisesti, listautumisannissa voidaan laskea liikkeeseen ja myydä yhteensä enintään 2 542 390 Tarjottavaa Osaketta.

Merkintöjen hyväksyminen ja vahvistusilmoitukset: Yhtiön hallitus päättää listautumisannin toteuttamisesta, tarjottavien osakkeiden lopullisesta määrästä, tarjottavien osakkeiden lopullisen määrän jakautumisesta yleisö-, henkilöstö- ja instituutioannin välillä sekä listautumisannissa annettujen merkintäsitoumusten hyväksymisestä kokonaan tai osittain arviolta tiistaina 21.9.2021. Edellä mainitut päätökset julkaistaan yhtiötiedotteella. Listautumisannin lopullinen tulos julkistetaan ja hyväksytyistä merkintäsitoumuksista lähetetään sähköinen vahvistusilmoitus sijoittajille arviolta 21.9.2021.

Instituutioannin merkintämaksut: Instituutioantiin osallistuneiden sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn merkintäsitoumuksen mukaiset sijoittajalle jaetut tarjottavat osakkeet merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti siten, että maksu on Yhtiön tilillä viimeistään torstaina 23.9.2021 kello 16.00.

Merkintämaksujen palautukset: Mikäli merkintäsitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain, palautetaan merkintäsitoumuksen mukainen maksettu määrä tai sen osa merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa tarjottavien osakkeiden allokaatiosta tai viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin, mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle merkinnät on maksettu. Niille Nordnetin omille asiakkaille, jotka ovat antaneet merkintäsitoumuksensa Nordnetin kautta, palautettava määrä maksetaan vain Nordnetin rahatilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Kaupankäynnin EcoUpin osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 29.9.2021.

Alexander Corporate Finance Oy toimii listautumisannin pääjärjestäjänä sekä instituutioannin (kaikkien muiden paitsi Nordnetin asiakkaiden) ja henkilöstöannin merkintäpaikkana. Nordnet Bank AB Suomen sivuliike (”Nordnet”) toimii yleisöannin merkintäpaikkana ja instituutioannin merkintäpaikkana omien asiakkaidensa osalta.

 

Yleisöanti

Merkintäaika: alkoi 13.9.2021 kello 9.30 ja keskeytettiin 17.9.2021 kello 16.30.

Merkintähinta: 7,56 euroa osakkeelta

Merkintämäärä: 150–15 000 osaketta

Osallistumisoikeus: Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat merkintäsitoumuksensa Suomessa. Holhoustoimilain (442/1999) mukaan edunvalvoja ei voi tehdä merkintää alaikäisen lapsen puolesta ilman maistraatin lupaa.

 

Instituutioanti

Merkintäaika: alkoi 13.9.2021 kello 9.30 ja keskeytettiin 17.9.2021 kello 16.30.

Merkintähinta: 7,56 euroa osakkeelta

Merkintämäärä: vähintään 15 001 osaketta

Osallistumisoikeus: Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat Suomessa ja muualla ETA-alueella, jos tarjoamiseen soveltuu ETA-alueella jokin esiteasetuksen poikkeuksista. Sitoumuksen antavalla yhteisöllä tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus. Holhoustoimilain (442/1999) mukaan edunvalvoja ei voi tehdä merkintää alaikäisen lapsen puolesta ilman maistraatin lupaa.

 

Henkilöstöanti

Merkintäaika: alkoi 13.9.2021 kello 9.30 ja keskeytettiin 17.9.2021 kello 16.30.

Merkintähinta: 6,81 euroa osakkeelta

Merkintämäärä: 100–25 000 osaketta

Osallistumisoikeus: Henkilöstöantiin voivat osallistua Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden toimitusjohtajat, hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä koko- ja osa-aikaiset työntekijät, jotka ovat merkintäaikana vakituisessa työsuhteessa Yhtiössä. Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on, että asianomaisen henkilön työ- tai toimisuhde Yhtiöön tai sen tytäryhtiöön tai hallituksen jäsenyys Yhtiössä tai sen tytäryhtiössä on edelleen voimassa merkintäajan päättyessä eikä edellä mainittua työ- tai toimisuhdetta ole irtisanottu tai hallituksen jäsenyyttä ole päätetty. Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on lisäksi luovutusrajoitukseen sitoutuminen. Luovutusrajoituksen mukaisesti Henkilöstöantiin osallistuvat eivät ilman Yhtiön tai Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta myy tai muutoin luovuta Henkilöstöannissa merkitsemiään Tarjottavia Osakkeita Yhtiön osakkeiden ensimmäistä kaupankäyntipäivää seuraavan 12 kuukauden aikana. Henkilöstöantiin liittyvät luovutusrajoitukset ovat sitovia siitä riippumatta, onko kyseiset luovutusrajoitukset kirjattu sijoittajien arvo-osuustileille.

 

 

Tärkeitä päivämääriä

Merkintäaika alkoi 13.9.2021 klo 9.30
Merkintäaika keskeytettiin 17.9.2021 klo 16.30
Listautumisannin tulos tiedotetaan 21.9.2021*
Uusien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille alkaa 27.9.2021*
Myyntiosakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille alkaa 29.9.2021*
Kaupankäynti osakkeilla First Northissa alkaa 29.9.2021*

* Päivämäärät ovat arvioita

 

Sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Alexander Corporate Finance Oy:stä ja sen tarjoamista palveluista, henkilötietojen käytöstä sekä etämyynnin ennakkotiedot sekä tietoja rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä

Kun kuluttaja tekee sähköisen merkinnän verkkopalvelussa, on kyse etämyynnistä. Verkkomerkinnässä kuluttajalla ei ole kuluttajansuojalain mukaista peruuttamisoikeutta eikä kuluttajalla ole siten oikeutta peruuttaa tekemäänsä merkintätoimeksiantoa lukuun ottamatta arvopaperimarkkinalain mukaista esitteessä mainittua tilannetta, jossa merkitsijälle syntyy peruutusoikeus.

Etämyyntiä koskevat ennakkotiedot sekä henkilötietojen käyttöä koskevat tiedot sisältyvät Sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Alexander Corporate Finance Oy:stä ja sen tarjoamista palveluista, henkilötietojen käytöstä sekä etämyynnin ennakkotiedot sekä tietoja rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä -dokumenttiin, jonka löydät tästä.

 

Asianmukaisuusarviointi ja asiakasluokittelu

Alexander Corporate Finance Oy luokittelee sähköisen merkinnän tekevät merkitsijät ei-ammattimaisiksi asiakkaiksi, jolloin he ovat laajimman sijoittajansuojan ja menettelytapasäännösten suojan piirissä. Merkitsijällä on oikeus pyytää kirjallisesti asiakasluokittelun muuttamista, mikäli merkitsijä katsoo, että ammattimaisen asiakkaan luokitteluedellytykset täyttyvät. Lisätietoja asiakasluokittelusta löydät tästä.

Alexander Corporate Finance Oy ei ole velvollinen arvioimaan tarjotun palvelun tai arvopaperin asianmukaisuutta tai soveltuvuutta asiakkaalle, kun toimeksiantojen välittäminen tapahtuu asiakkaan aloitteesta ja koskee yksinkertaisia rahoitusvälineitä.