GF Money Oyj:n
First North -listautumisanti

Tärkeää tietoa

Teidän tulee lukea seuraavassa esitetty ennen kuin jatkatte eteenpäin. Seuraavassa esitetty soveltuu tämän sivun jälkeen esitettäviin tietoihin, minkä vuoksi Teidän tulee lukea huolellisesti ja hyväksyä tässä esitetty ennen sitä seuraavien tietojen lukemista, arvioimista tai muuta käyttämistä.

GF Money Oyj:n (”Yhtiö”) listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai listautumisannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden tarjoamiseksi yleisölle missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin. Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa sellaisessa valtiossa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Tällä sivustolla olevia asiakirjoja tai arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin eikä niitä saa jäljentää millään tavoin. Yhtiö edellyttää, että asianomaiset henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot tällä verkkosivustolla olevien tietojen ja asiakirjojen toimittamista koskevista rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiöllä tai yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, mukaisesti, eikä niitä saa suoraan tai välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei tähän sovellu vapautus rekisteröintivelvollisuudesta Yhdysvaltain ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion lain mukaisesti.

Siirtyäksenne listautumisantia koskeviin tietoihin tulee teidän hyväksyä seuraava:

  • Asun ja oleskelen tällä hetkellä muussa valtiossa kuin Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa;
  • En asu tai oleskele tällä hetkellä sellaisessa muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa jäsenvaltiossa kuin Suomessa, joka on saattanut voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä (”Esitedirektiivi”), ellei Esitedirektiivin mukainen poikkeus velvollisuudesta julkaista esite sovellu; ja
  • Asun ja oleskelen tällä hetkellä (a) Suomessa tai (b) Suomen ja kunkin edellä kohdissa (i) ja (ii) mainitun maan ulkopuolella ja olen oikeutettu näkemään tällä verkkosivulla olevat tiedot ja asiakirjat ilman, että minun kohdistuu mitään oikeudellisia rajoituksia ja ilman että Yhtiöltä edellytetään lisätoimenpiteitä.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt edellä mainitut rajoitukset ja suostun toimimaan niiden mukaisesti.

GF Money Oyj:n (”GF Money” tai ”Yhtiö”) hallitus on 31.5.2018 päättänyt peruuttaa listautumisantinsa ja Yhtiön osakkeiden listaamisen Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle.

GF Moneylle on erittäin tärkeää toimia vastuullisesti sijoittajiaan, asiakkaitaan ja henkilöstöään kohtaan. Yhtiö kokee velvollisuudekseen hoitaa kaikki sopimusasiat Nuorisosäätiön kanssa päätökseen.

Listautumisannissa annetut merkintäsitoumukset raukeavat ilman eri toimenpiteitä ja yleisöannissa Yhtiön osakkeista maksetut merkintämaksut palautetaan merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille seitsemän pankkipäivän kuluessa hallituksen päätöksestä eli viimeistään 11.6.2018. Palautettaville merkintämaksuille ei makseta korkoa. Apporttiannissa ja instituutioannissa tehtyjä merkintöjä ei toteuteta ja ne raukeavat eikä merkitsijöiden tarvitse ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin. Peruutuksesta tiedotetaan sijoittajille merkintäsitoumuksissa annettujen yhteystietojen mukaisesti.

Listautumisannin merkintäpaikkoina toimivat Alexander Corporate Finance Oy ja Nordnet Bank AB www.nordnet.fi/gfmoney.

 

Sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Alexander Corporate Finance Oy:stä ja sen tarjoamista palveluista, henkilötietojen käytöstä sekä etämyynnin ennakkotiedot sekä tietoja rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä

Kun kuluttaja tekee sähköisen merkinnän verkkopalvelussa, on kyse etämyynnistä. Verkkomerkinnässä kuluttajalla ei ole kuluttajansuojalain mukaista peruuttamisoikeutta eikä kuluttajalla ole siten oikeutta peruuttaa tekemäänsä merkintätoimeksiantoa lukuun ottamatta arvopaperimarkkinalain mukaista esitteessä mainittua tilannetta, jossa merkitsijälle syntyy peruutusoikeus. Etämyyntiä koskevat ennakkotiedot sekä henkilötietojen käyttöä koskevat tiedot sisältyvät ”Sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Alexander Corporate Finance Oy:stä ja sen tarjoamista palveluista, henkilötietojen käytöstä sekä etämyynnin ennakkotiedot sekä tietoja rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä” -dokumenttiin, jonka löydät tästä.

 

Asianmukaisuusarviointi ja asiakasluokittelu

Alexander Corporate Finance Oy luokittelee sähköisen merkinnän tekevät merkitsijät ei-ammattimaisiksi asiakkaiksi, jolloin he ovat laajimman sijoittajansuojan ja menettelytapasäännösten suojan piirissä. Merkitsijällä on oikeus pyytää kirjallisesti asiakasluokittelun muuttamista, mikäli merkitsijä katsoo, että ammattimaisen asiakkaan luokitteluedellytykset täyttyvät. Lisätietoja asiakasluokittelusta löydät tästä.

Alexander Corporate Finance Oy ei ole velvollinen arvioimaan tarjotun palvelun tai arvopaperin asianmukaisuutta tai soveltuvuutta asiakkaalle, kun toimeksiantojen välittäminen tapahtuu asiakkaan aloitteesta ja koskee yksinkertaisia rahoitusvälineitä.