HKScan Oyj:n osakeanti

VASTUUNRAJOITUS – TÄRKEÄÄ

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE TARKOITETTU JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONIGSSA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA TAI YHYDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI KYSEISEN MAAN SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA.

Tämän tai seuraavien sivujen sisältämä tieto ei ole eikä muodosta osaa mistään tarjouksesta myydä tai tarjouspyynnöstä ostaa arvopapereita missään maassa, jossa kyseinen tarjous tai myynti olisi lainvastainen. Arvopapereita, joihin tässä tai seuraavilla sivuilla viitataan (”Arvopaperit”), ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröintivelvollisuudesta Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä (”Esitedirektiivi”) implementoineiden Euroopan talousalueen (”ETA”) muiden jäsenvaltioiden kuin Suomen osalta (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”) mihinkään toimiin ei ole ryhdytty eikä niihin ryhdytä Arvopaperien tarjoamiseksi yleisölle siten, että syntyisi velvollisuus julkaista esite missään muussa Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena Arvopapereita saa myydä Relevanteissa jäsenvaltioissa vain Esitedirektiivin mukaisen poikkeuksen nojalla. Muualla kuin Suomessa, tämä osa verkkosivua on kohdistettu vain ETA:n jäsenvaltioissa oleville henkilöille, jotka ovat ”kokeneita sijoittajia” Esitedirektiivin artiklan 2(1)(e) mukaisesti (”Kokeneet sijoittajat”).

Tämä verkkosivu ja sillä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksiin liittyvistä asioista Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) vuoden 2005 määräyksen (Financial Promotion Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti, tai (iii) yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille tämä verkkosivu ja sillä esitetty tieto voidaan laillisesti tiedottaa Määräyksen 49 (2) artiklan (A)–(D) -kohtien mukaisesti (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän verkkosivun tai sillä esitettyjen tietojen perusteella tai luottaa sen sisältöön. Mahdolliset tähän verkkosivuun tai sillä esitettyihin tietoihin liittyvät sijoitukset tai sijoitustoiminta on ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen kanssa.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettuja saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, etteivät heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä.

Jos teidän ei ole sallittua tarkastella tämän verkkosivun materiaaleja tai olette epävarma, saatteko tarkastella näitä materiaaleja, teitä pyydetään poistumaan tältä verkkosivulta.

Vahvistus:

Siirtymällä tarkastelemaan tämän valikon kautta saatavilla olevia materiaaleja vahvistatte, että (1) olette lukeneet ja ymmärtäneet yllä esitetyt tiedot, (2) hyväksytte sitoutuvanne yllä oleviin ehtoihin, (3) soveltuvien lakien ja asetusten mukaan teidän on sallittua siirtyä tämän verkkosivun seuraaviin osiin, (4) hyväksytte, että ette välitä tai muutoin lähetä mitään tämän verkkosivun sisältämää tietoa kellekään henkilölle Yhdysvalloissa tai julkaisuihin, joita levitetään yleisesti Yhdysvalloissa, ja te:

(a) asutte ja oleskelette Yhdysvaltojen ulkopuolella

(b) asutte (i) Suomessa tai (ii) olette Kokenut sijoittaja, joka asuu jossakin muussa ETA-valtiossa (Relevantti jäsenvaltio); ja

(c) ette asu tai oleskele Iso-Britanniassa, ellette ole Asiaankuuluva henkilö.

(d) ette ole Australian, Etelä-Afrikan, Hongkongin, Japanin, Kanadan, Singaporen tai Yhdysvaltojen kansalainen ettekä ole tällä hetkellä näissä maissa

HKScan Oyj:n suunnatun osakeannin merkintäaika on päättynyt 14.6.2019 kello 16.30. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi Helsingin Pörssin pörssilistalla 26.6.2019. A-sarjan osakkeiden kaupankäyntitunnus on HKSAV ja ISIN-tunnus FI0009006308.

Yhtiö tarjosi alustavasti enintään 37.500.000 uutta A-sarjan osaketta yleisölle merkittäväksi. Koska osakeanti ylimerkittiin, yhtiön hallitus päätti käyttää osakeannin ehtojen mukaista lisäosake-erää ja lisäsi siten uusien osakkeiden määrää 7.417.607 Yhtiön uudella osakkeella. Osakeannissa yhtiö laski liikkeeseen yhteensä 44.917.607 yhtiön uutta A-sarjan osaketta seuraavasti:

  • 1.066.416 uutta osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”)
  • 43.851.191 uutta osaketta institutionaalisille sijoittajille Euroopan talousalueella (”Instituutioanti”).

Merkintähinta oli 1,60 euroa uudelta osakkeelta. Yhtiö sai osakeannista noin 71,9 miljoonan euron bruttovarat (sisältäen merkinnät, joiden maksamiseen on osakeannin ehtojen mukaisesti käytetty yhtiön liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin perustuvaa saamista).

Alexander Corporate Finance Oy toimii osakeannin pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana.

 

Tärkeitä päivämääriä

Osakeannin merkintäaika alkoi 3.6.2019 klo 9.30
Osakeannin merkintäaika päättyi 14.6.2019 klo 16.30
Osakeannin lopullinen tulos julkistettiin 17.6.2019
Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi Helsingin Pörssin pörssilistalla 26.6.2019

 

 

Sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Alexander Corporate Finance Oy:stä ja sen tarjoamista palveluista, henkilötietojen käytöstä sekä etämyynnin ennakkotiedot sekä tietoja rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä

Kun kuluttaja tekee sähköisen merkinnän verkkopalvelussa, on kyse etämyynnistä. Verkkomerkinnässä kuluttajalla ei ole kuluttajansuojalain mukaista peruuttamisoikeutta eikä kuluttajalla ole siten oikeutta peruuttaa tekemäänsä merkintätoimeksiantoa lukuun ottamatta arvopaperimarkkinalain mukaista esitteessä mainittua tilannetta, jossa merkitsijälle syntyy peruutusoikeus.

Etämyyntiä koskevat ennakkotiedot sekä henkilötietojen käyttöä koskevat tiedot sisältyvät Sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Alexander Corporate Finance Oy:stä ja sen tarjoamista palveluista, henkilötietojen käytöstä sekä etämyynnin ennakkotiedot sekä tietoja rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä -dokumenttiin, jonka löydät tästä.

 

Asianmukaisuusarviointi ja asiakasluokittelu

Alexander Corporate Finance Oy luokittelee sähköisen merkinnän tekevät merkitsijät ei-ammattimaisiksi asiakkaiksi, jolloin he ovat laajimman sijoittajansuojan ja menettelytapasäännösten suojan piirissä. Merkitsijällä on oikeus pyytää kirjallisesti asiakasluokittelun muuttamista, mikäli merkitsijä katsoo, että ammattimaisen asiakkaan luokitteluedellytykset täyttyvät. Lisätietoja asiakasluokittelusta löydät tästä.

Alexander Corporate Finance Oy ei ole velvollinen arvioimaan tarjotun palvelun tai arvopaperin asianmukaisuutta tai soveltuvuutta asiakkaalle, kun toimeksiantojen välittäminen tapahtuu asiakkaan aloitteesta ja koskee yksinkertaisia rahoitusvälineitä.

 

Esitteeseen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat