LapWall Oyj:n
First North -listautumisanti

Tärkeää tietoa

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

Tätä verkkosivustoa ja tällä verkkosivustolla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivustolle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivustolla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa tai missään muussa maassa, missä se olisi lainvastaista, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä, ostaa tai hankkia LapWall Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeita tai muita arvopapereita edellä mainituissa tai missään muissa maissa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Suunniteltuun listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai suunnitellun listautumisannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleisölle tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Japani, Hongkong, Uusi-Seelanti, Singapore ja Etelä-Afrikka. Tällä verkkosivustolla olevia asiakirjoja tai First Northin sääntöjen mukaista yhtiöesitettä ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin jäljentämällä tai millään muilla tavoin.

Yhtiö edellyttää, että asianomaiset henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näiden tietojen jakelusta ja muusta luovuttamisesta Suomen ulkopuolelle sekä tietojen käyttöä koskevista rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä. Yhtiöllä tai yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä Yhdysvaltain lain mukaisesti.

Siirtyäksenne listautumisantia koskeviin tietoihin teidän tulee hyväksyä seuraava:

  1. Olen lukenut ja ymmärtänyt edellä mainitut ohjeet sekä rajoitukset ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi.
  2. Asuinpaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa, Hongkongissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa.
  3. Mikäli asuinpaikkani on muussa maassa kuin Suomessa tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua sekä osallistumistani suunniteltuun listautumisantiin, ja sitoudun noudattamaan niitä.

 

LapWall Oyj:n (”LapWall” tai ”Yhtiö”) First North -listautumisanti (”Listautumisanti”) on ylimerkitty, ja Yhtiön hallitus on päättänyt Listautumisannin merkintäajan keskeyttämisestä Listautumisannin ehtojen mukaisesti ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana 30.3.2022 kello 16:30.

Listautumisannin tulos julkistettiin 1.4.2022. Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla alkoi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 8.4.2022.

Koska Listautumisanti ylimerkittiin, Yhtiön hallitus päätti käyttää Listautumisannin ehtojen mukaisen 551 471 osakkeen lisäosake-erän täysimääräisesti. Listautumisannissa Yhtiö laskee liikkeeseen 1 846 339 Yhtiön uutta osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) lisäosake-erä mukaan lukien. Listautumisanti merkittiin kokonaisuudessaan noin 8,8-kertaisesti, jos lisäosake-erää ei huomioida. Yhtiö saa Listautumisannissa yli 5 000 uutta osakkeenomistajaa.

Listautumisanti koostui (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), (ii) henkilöstöannista Yhtiön vakituisessa työ- tai toimisuhteessa oleville työntekijöille sekä Yhtiön johtoryhmän jäsenille (”Henkilöstöanti”) ja (iii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti paikallisiin säännöksiin perustuvien vaatimusten täyttyessä (”Instituutioanti”). Tarjottavat Osakkeet allokoidaan seuraavasti: 1 067 011 Tarjottavaa Osaketta Yleisöannissa, 656 879 Tarjottavaa Osaketta Instituutioannissa ja 122 449 Tarjottavaa Osaketta Henkilöstöannissa. Yleisöannin merkittävän ylimerkinnän johdosta Yhtiön hallitus päätti kasvattaa Yleisöannin kokoa 1 067 011 Tarjottavaan Osakkeeseen eli noin 263 prosentilla allokoimalla valtaosan lisäosake-erästä Yleisöantiin sekä lisäksi siirtämällä 262 238 Tarjottavaa Osaketta Instituutioannista Yleisöantiin. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden määrä on näin ollen noin 58 prosenttia kaikista Tarjottavista Osakkeista.

Listautumisannissa Tarjottavat Osakkeet edustavat noin 13,0 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä heti Listautumisannin jälkeen. Tarjottavien Osakkeiden merkintähinta oli yleisö- ja instituutioannissa 2,72 euroa osakkeelta ja henkilöstöannissa 2,45 euroa osakkeelta. Yhtiön koko osakekannan markkina-arvo on instituutio- ja yleisöannin merkintähinnan perusteella noin 38,7 miljoonaa euroa Listautumisannin toteuduttua.

Aktia Alexander Corporate Finance Oy (”Pääjärjestäjä”) toimi listautumisannin pääjärjestäjänä sekä instituutioannin (kaikkien muiden paitsi Nordnetin asiakkaiden) ja henkilöstöannin merkintäpaikkana. Nordnet Bank AB Suomen sivuliike (”Nordnet”) toimi yleisöannin merkintäpaikkana ja instituutioannin merkintäpaikkana omien asiakkaidensa osalta.

 

Tärkeitä päivämääriä

Merkintäaika alkoi 24.3.2022 klo 9.30
Merkintäaika keskeytettiin 30.3.2022 klo 16.30
Listautumisannin tulos julkistettiin 1.4.2022
Tarjottavat osakkeet kirjattiin arvo-osuustileille 7.4.2022
Kaupankäynti osakkeilla First Northissa alkoi 8.4.2022

 

Sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Aktia Alexander Corporate Finance Oy:stä ja sen tarjoamista palveluista, henkilötietojen käytöstä sekä etämyynnin ennakkotiedot sekä tietoja rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä

Kun kuluttaja tekee sähköisen merkinnän verkkopalvelussa, on kyse etämyynnistä. Verkkomerkinnässä kuluttajalla ei ole kuluttajansuojalain mukaista peruuttamisoikeutta eikä kuluttajalla ole siten oikeutta peruuttaa tekemäänsä merkintätoimeksiantoa lukuun ottamatta arvopaperimarkkinalain mukaista esitteessä mainittua tilannetta, jossa merkitsijälle syntyy peruutusoikeus.

Etämyyntiä koskevat ennakkotiedot sekä henkilötietojen käyttöä koskevat tiedot sisältyvät Sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Aktia Alexander Corporate Finance Oy:stä ja sen tarjoamista palveluista, henkilötietojen käytöstä sekä etämyynnin ennakkotiedot sekä tietoja rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä -dokumenttiin, jonka löydät tästä.

 

Asianmukaisuusarviointi ja asiakasluokittelu

Aktia Alexander Corporate Finance Oy luokittelee sähköisen merkinnän tekevät merkitsijät ei-ammattimaisiksi asiakkaiksi, jolloin he ovat laajimman sijoittajansuojan ja menettelytapasäännösten suojan piirissä. Merkitsijällä on oikeus pyytää kirjallisesti asiakasluokittelun muuttamista, mikäli merkitsijä katsoo, että ammattimaisen asiakkaan luokitteluedellytykset täyttyvät. Lisätietoja asiakasluokittelusta löydät tästä.

Aktia Alexander Corporate Finance Oy ei ole velvollinen arvioimaan tarjotun palvelun tai arvopaperin asianmukaisuutta tai soveltuvuutta asiakkaalle, kun toimeksiantojen välittäminen tapahtuu asiakkaan aloitteesta ja koskee yksinkertaisia rahoitusvälineitä.