Lifa Air Oyj:n
First North -listautumisanti

Tärkeää tietoa

Sinun tulee lukea seuraavassa esitetty ennen kuin jatkat eteenpäin. Seuraavassa esitetty soveltuu tämän sivun jäljessä esitettäviin tietoihin, minkä vuoksi sinun tulee lukea huolellisesti ja hyväksyä tässä esitetty ennen seuraavien tietojen lukemista, arvioimista tai muuta hyväksi käyttämistä.

Lifa Air Oyj:n (”Yhtiö”) listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai listautumisannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden tarjoamiseksi yleisölle missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin.

Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Etelä-Afrikka, Hongkong, Japani, Kanada, Singapore ja Uusi-Seelanti. Tällä sivustolla olevia asiakirjoja tai esiteasetuksen (EU) 2017/1129 mukaista esitettä ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin, eikä niitä saa jäljentää millään tavoin. Yhtiö edellyttää, että asianomaiset henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiöllä tai Yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä Yhdysvaltain lain mukaisesti.

Siirtyäksesi listautumisantia koskeviin tietoihin sinun tulee hyväksyä seuraava:

(i) Olen tutustunut edellä mainittuihin ohjeisiin ja rajoituksiin, ymmärtänyt ne ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi.

(ii) En ole Yhdysvaltojen, Australian, Etelä-Afrikan, Hongkongin, Japanin, Kanadan, Singaporen tai Uuden-Seelannin kansalainen enkä ole tällä hetkellä näissä maissa.

(iii) Mikäli olen muun maan kuin Suomen kansalainen tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua sekä osallistumistani listautumisantiin, ja sitoudun noudattamaan niitä.

Lifa Air Oyj (”Lifa Air” tai ”Yhtiö”) listautumisannin merkintäaika on päättynyt ja Yhtiö on jättänyt hakemuksen Yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi monenkeskiselle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First North”). Yhtiön osakkeiden ensimmäinen kaupankäyntipäivä First Northissa on arviolta 20.4.2022 edellyttäen, että Yhtiön listalleottohakemus hyväksytään.

Lifa Air tarjosi Listautumisannissa merkittäväksi alustavasti enintään 3 000 000 Tarjottavaa Osaketta (”Uudet Osakkeet” tai ”Tarjottavat Osakkeet”) (”Osakeanti” tai ”Listautumisanti”). Listautumisannissa Yhtiö laskee liikkeeseen 2 255 356 Uutta Osaketta, mikä edustaa noin 75,2 prosenttia Listautumisannissa Tarjottavien Osakkeiden enimmäismäärästä. Uudet Osakkeet edustavat noin 22,1 prosenttia Yhtiön Osakkeiden kokonaismäärästä ja niiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen.

789 112 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), 1 443 535 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti (”Instituutioanti”), ja 22 709 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan Yhtiön sekä sen tytäryhtiö Lifa Air Finland Oy Ltd:n toimitusjohtajalle, hallituksen ja johtoryhmän jäsenille ja koko- ja osa-aikaisille työntekijöille, jotka ovat merkintäaikana olleet vakituisessa työsuhteessa Yhtiössä tai Lifa Air Finland Oy Ltd:ssä (”Henkilöstöanti”). Yhtiön hallitus hyväksyi Yleisö- ja Henkilöstöannissa tehdyt sitoumukset kokonaan.

Lifa Air Oyj saa Osakeannista noin 7,7 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiön Osakkeiden kokonaismäärä nousee 10 193 356 Osakkeeseen, kun Osakeannissa tarjotut Uudet Osakkeet rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 14.4.2022. Yhtiön osakkeenomistajien määrä nousee Listautumisannin jälkeen yli 1 100 osakkeenomistajaan. Yhtiön koko osakekannan markkina-arvo on Yleisö- ja Instituutioannin merkintähinnan perusteella noin 34,7 miljoonaa euroa Listautumisannin toteuduttua.

Instituutioannin merkintämaksut: Instituutioantiin osallistuneiden sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn merkintäsitoumuksen mukaiset sijoittajalle jaetut tarjottavat osakkeet merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti siten, että maksu on Yhtiön tilillä viimeistään keskiviikkona 13.4.2022 kello 16.00.

Aktia Alexander Corporate Finance Oy (”Pääjärjestäjä”) toimii listautumisannin pääjärjestäjänä sekä instituutioannin (kaikkien muiden paitsi Nordnetin asiakkaiden) ja henkilöstöannin merkintäpaikkana. Nordnet Bank AB Suomen sivuliike (”Nordnet”) toimii yleisöannin merkintäpaikkana ja instituutioannin merkintäpaikkana omien asiakkaidensa osalta.

 

 Tärkeitä päivämääriä

Merkintäaika alkoi 30.3.2022 klo 9.30
Merkintäaika päättyi 8.4.2022 klo 16.30
Listautumisannin tulos tiedotettiin 12.4.2022
Tarjottavat osakkeet kirjataan arvo-osuustileille 19.4.2022*
Kaupankäynti osakkeilla First Northissa alkaa 20.4.2022*

* Päivämäärät ovat arvioita

 

Sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Aktia Alexander Corporate Finance Oy:stä ja sen tarjoamista palveluista, henkilötietojen käytöstä sekä etämyynnin ennakkotiedot sekä tietoja rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä

Kun kuluttaja tekee sähköisen merkinnän verkkopalvelussa, on kyse etämyynnistä. Verkkomerkinnässä kuluttajalla ei ole kuluttajansuojalain mukaista peruuttamisoikeutta eikä kuluttajalla ole siten oikeutta peruuttaa tekemäänsä merkintätoimeksiantoa lukuun ottamatta arvopaperimarkkinalain mukaista esitteessä mainittua tilannetta, jossa merkitsijälle syntyy peruutusoikeus.

Etämyyntiä koskevat ennakkotiedot sekä henkilötietojen käyttöä koskevat tiedot sisältyvät Sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Aktia Alexander Corporate Finance Oy:stä ja sen tarjoamista palveluista, henkilötietojen käytöstä sekä etämyynnin ennakkotiedot sekä tietoja rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä -dokumenttiin, jonka löydät tästä.

 

Asianmukaisuusarviointi ja asiakasluokittelu

Aktia Alexander Corporate Finance Oy luokittelee sähköisen merkinnän tekevät merkitsijät ei-ammattimaisiksi asiakkaiksi, jolloin he ovat laajimman sijoittajansuojan ja menettelytapasäännösten suojan piirissä. Merkitsijällä on oikeus pyytää kirjallisesti asiakasluokittelun muuttamista, mikäli merkitsijä katsoo, että ammattimaisen asiakkaan luokitteluedellytykset täyttyvät. Lisätietoja asiakasluokittelusta löydät tästä.

Aktia Alexander Corporate Finance Oy ei ole velvollinen arvioimaan tarjotun palvelun tai arvopaperin asianmukaisuutta tai soveltuvuutta asiakkaalle, kun toimeksiantojen välittäminen tapahtuu asiakkaan aloitteesta ja koskee yksinkertaisia rahoitusvälineitä.