Titanium Oyj:n First North -listautumisanti

Tärkeää tietoa

Teidän tulee lukea seuraavassa esitetty ennen kuin jatkatte eteenpäin. Seuraavassa esitetty soveltuu tämän sivun jäljessä esitettäviin tietoihin, minkä vuoksi Teidän tulee lukea huolellisesti ja hyväksyä tässä esitetty ennen sitä seuraavien tietojen lukemista, arvioimista tai muuta hyväksi käyttämistä.

Titanium Oyj:n (”Yhtiö”) listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai listautumisannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Japani, Singapore ja Etelä-Afrikka. Tällä sivustolla olevia asiakirjoja tai arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin eikä sitä saa jäljentää millään tavoin. Yhtiö edellyttää, että asianomaiset henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiöllä tai yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä Yhdysvaltain lain mukaisesti.

Siirtyäksenne listautumisantia koskeviin tietoihin tulee teidän hyväksyä seuraava:

(i) Olen tutustunut ja ymmärtänyt edellä mainitut ohjeet sekä rajoitukset ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi.

(ii) En ole Yhdysvaltojen, Kanadan, Australian, Japanin, Hongkongin, Singaporen tai Etelä-Afrikan kansalainen enkä ole tällä hetkellä näissä maissa.

(iii) Mikäli olen muun maan kuin Suomen kansalainen tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua sekä osallistumistani listautumisantiin ja sitoudun noudattamaan niitä.

Titanium Oyj:n (”Titanium” tai ”Yhtiö”) First North -listautumisanti on päättynyt. Listautumisannin merkintäaika alkoi 25.9.2017. Listautumisanti ylimerkittiin selvästi, minkä johdosta Yhtiön hallitus päätti listautumisannin ehtojen mukaisesti keskeyttää Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstöannin merkintäajan 29.9.2017 kello 16.30.

Listautumisannissa Titanium tarjosi merkittäväksi 827 500 Yhtiön uutta osaketta ja kaikki Yhtiön osakkeenomistajat myivät yhteensä 3 261 390 osaketta (sisältäen 821 390 osakkeen lisämyyntierän). Toteutunut allokaatio listautumisannissa oli seuraava:

  • 2 083 884 osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”)
  • 1 849 625 osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti paikallisiin säännöksiin perustuvien vaatimusten täyttyessä (”Instituutioanti”)
  • 155 381 osaketta Titaniumin ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden työntekijöille, Yhtiön Back Office -toiminnon tuottavan alihankkijan työntekijöille sekä Yhtiön hallituksen jäsenille ja Yhtiön kokonaan omistaman Titanium Rahastoyhtiö Oy:n hallituksen jäsenille, pois lukien rahasto-osuudenomistajien valitsema hallituksen jäsen (”Henkilöstöanti”)

Yleisö- ja Instituutioannin merkintähinta oli 6,15 euroa osakkeelta ja Henkilöstöannin merkintähinta 5,44 euroa osakkeelta.

Kaupankäynti Titaniumin osakkeilla alkoi Nasdaq First North Finland
-markkinapaikalla 9.10.2017. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on TITAN ja ISIN-tunnus on FI4000270350.

Alexander Corporate Finance Oy (”ACF”) toimi listautumisannin pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana sekä toimii First North Finland -markkinapaikalla Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana. Nordnet Bank Ab toimi yleisöannin merkintäpaikkana omille arvo-osuustiliasiakkailleen www.nordnet.fi/titanium.

 

Tärkeitä päivämääriä

Listautumisannin merkintäaika alkoi 25.9.2017 klo 9.30
Listautumisannin merkintäaika keskeytettiin 29.9.2017 klo 16.30
Tiedote listautumisannin lopullisesta tuloksesta 2.10.2017
Kaupankäynti osakkeilla First Northissa alkoi 9.10.2017

 

Asianmukaisuusarviointi ja asiakasluokittelu

Alexander Corporate Finance Oy ei ole velvollinen arvioimaan arvopaperin asianmukaisuutta asiakkaalle, kun toimeksiantojen välittäminen tapahtuu asiakkaan aloitteesta ja koskee yksinkertaisia rahoitusvälineitä. Sähköisen merkinnän tekevät merkitsijät luokitellaan ei-ammattimaisiksi sijoittajiksi, jolloin he ovat laajimman sijoittajansuojan ja menettelytapasäännösten suojan piirissä. Lisätietoja asiakasluokittelusta löydät tästä.