Endomines Finland Oyj:n listautumisanti

Vastuuvapauslauseke

Tärkeää: Teidän tulee lukea seuraavassa esitetty ennen kuin jatkatte eteenpäin. Seuraavassa esitetty soveltuu tämän sivun jäljessä esitettäviin tietoihin, minkä vuoksi teidän tulee lukea huolellisesti ja hyväksyä tässä esitetty ennen tämän sivun jäljessä esitettävien tietojen lukemista, niihin siirtymistä tai niiden muuta hyödyntämistä.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule levittää tai välittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa (mukaan lukien sen alueet ja hallintoalueet, ”Yhdysvallat”), Australiassa, Kanadassa Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Endomines Finland Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Yhtiön arvopapereita, joihin viitataan tässä verkkosivujen osiossa (”Arvopaperit”) ei ole eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, ”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa rekisteröinnin puuttuessa, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintipoikkeuksen soveltuessa tai transaktiossa, joihin ei sovelleta Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksia, ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion tai alueen lainsäädännön puitteissa.

Suunniteltuun antiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai suunnitellun annin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleisölle tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa tai Ruotsissa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Japani, Uusi-Seelanti, Singapore ja Etelä-Afrikka. Tällä verkkosivulla olevia asiakirjoja, mukaan lukien esiteasetuksen ((EU) 2017/1129, muutoksineen) mukainen esite, ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin eikä niitä saa jäljentää millään tavoin. Yhtiö edellyttää, että kyseiset henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiöllä tai Yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset mahdollisten sijoittajien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Siirtyäksenne suunniteltua antia koskeviin tietoihin tulee teidän hyväksyä seuraava:

  1. Olen lukenut ja ymmärtänyt edellä mainitut ohjeet ja rajoitukset ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi.
  2. Asuinpaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa.
  3. Mikäli asuinpaikkani on muussa maassa kuin Suomessa tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua sekä osallistumistani suunniteltuun antiin ja sitoudun noudattamaan niitä.

 

Endomines Finland Oyj:n (”Endomines” tai ”Yhtiö”) listautumisannin merkintäaika on päättynyt ja Yhtiö on jättänyt hakemuksen Yhtiön listautumisannissa tarjoamien osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla. Annissa tarjottujen osakkeiden ensimmäinen kaupankäyntipäivä Nasdaq Helsingissä on arviolta 20.12.2022 edellyttäen, että Yhtiön listalleottohakemus hyväksytään.

Listautumisanti: Yhtiö tarjoaa merkittäväksi alustavasti enintään 2 600 000 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) (”Listautumisanti”).

Listautumisanti koostuu Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstöanneista seuraavasti:

  • alustavasti enintään 130 000 Uutta Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ja Ruotsissa (”Yleisöanti”)
  • alustavasti enintään 2 450 000 Uutta Osaketta institutionaalisille sijoittajille ETA-alueella (”Instituutioanti”)
  • alustavasti enintään 20 000 Uutta Osaketta Yhtiön työntekijöille, johdolle sekä hallituksen jäsenille (”Henkilöstöanti”)

Lisäosake-erä: Yhtiön hallitus voi ylimerkintätilanteessa kasvattaa Listautumisannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden lukumäärää enintään 1 000 000 Uudella Osakkeella (”Lisäosake-erä”). Jos Lisäosake-erä käytetään täysimääräisesti, voi tarjottavien Uusien Osakkeiden lukumäärä olla yhteensä enintään 3 600 000 osaketta.

Merkintöjen hyväksyminen ja vahvistusilmoitukset: Yhtiön hallitus päättää listautumisannin toteuttamisesta, tarjottavien osakkeiden lopullisesta määrästä, tarjottavien osakkeiden lopullisen määrän jakautumisesta yleisö-, henkilöstö- ja instituutioannin välillä sekä listautumisannissa annettujen merkintäsitoumusten hyväksymisestä kokonaan tai osittain arviolta 13.12.2022. Edellä mainitut päätökset julkaistaan yhtiötiedotteella. Listautumisannin lopullinen tulos julkistetaan ja hyväksytyistä merkintäsitoumuksista lähetetään sähköinen vahvistusilmoitus sijoittajille arviolta 20.12.2022.

Instituutioannin merkintämaksut: Instituutioantiin osallistuneiden sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn merkinnän mukaiset sijoittajalle jaetut Uudet Osakkeet merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti siten, että maksu on Yhtiön tilillä viimeistään torstaina 15.12.2022 kello 16.00. Jos Instituutioannissa merkintähinta maksetaan kuittaamalla Vaihtovelkakirjalainaa, merkitsijä hyväksyy, että maksuun käytettävälle lainapääomalle 28.11.2022 mennessä kertyneet maksamattomat korot ja mahdolliset muut lainan maksamattomat palkkiot käytetään merkintähinnan maksuun, eikä merkitsijällä tältä osin ole enää merkinnän jälkeen näitä saatavia Yhtiöltä.

Merkintämaksujen palautukset: Mikäli merkintäsitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain, palautetaan merkintäsitoumuksen mukainen maksettu määrä tai sen osa merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa tarjottavien osakkeiden allokaatiosta tai viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin, mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle merkinnät on maksettu. Niille Nordnetin omille asiakkaille, jotka ovat antaneet merkintäsitoumuksensa Nordnetin kautta, palautettava määrä maksetaan vain Nordnetin rahatilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Aktia Alexander Corporate Finance Oy (”Pääjärjestäjä”) toimii listautumisannin pääjärjestäjänä sekä instituutioannin (kaikkien muiden paitsi Nordnetin asiakkaiden) ja henkilöstöannin merkintäpaikkana. Nordnet Bank AB Suomen sivuliike (”Nordnet”) toimii yleisöannin merkintäpaikkana ja instituutioannin merkintäpaikkana omien asiakkaidensa osalta.

 

Tärkeitä päivämääriä

Listautumisannin merkintäaika alkoi 30.11.2022 klo 9.30
Listautumisannin merkintäaika päättyi 9.12.2022 klo 16.30
Instituutioannin ja Yleisöannin lopullinen tulos julkistetaan 13.12.2022*
Henkilöstöannin lopullinen tulos julkistetaan 16.12.2022*
Sulautuminen rekisteröidään kaupparekisteriin 16.12.2022*
Listautumisannissa annetut Uudet Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustilille 19.12.2022*
Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla ja Sulautumisvastikkeena annettavilla osakkeilla alkaa Helsingin Pörssin pörssilistalla 20.12.2022*

*Päivämäärät ovat arvioita

 

Sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Aktia Alexander Corporate Finance Oy:stä ja sen tarjoamista palveluista, henkilötietojen käytöstä sekä etämyynnin ennakkotiedot sekä tietoja rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä

Kun kuluttaja tekee sähköisen merkinnän verkkopalvelussa, on kyse etämyynnistä. Verkkomerkinnässä kuluttajalla ei ole kuluttajansuojalain mukaista peruuttamisoikeutta eikä kuluttajalla ole siten oikeutta peruuttaa tekemäänsä merkintätoimeksiantoa lukuun ottamatta arvopaperimarkkinalain mukaista esitteessä mainittua tilannetta, jossa merkitsijälle syntyy peruutusoikeus.

Etämyyntiä koskevat ennakkotiedot sekä henkilötietojen käyttöä koskevat tiedot sisältyvät Sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Aktia Alexander Corporate Finance Oy:stä ja sen tarjoamista palveluista, henkilötietojen käytöstä sekä etämyynnin ennakkotiedot sekä tietoja rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä -dokumenttiin, jonka löydät tästä.

 

Asianmukaisuusarviointi ja asiakasluokittelu

Aktia Alexander Corporate Finance Oy luokittelee sähköisen merkinnän tekevät merkitsijät ei-ammattimaisiksi asiakkaiksi, jolloin he ovat laajimman sijoittajansuojan ja menettelytapasäännösten suojan piirissä. Merkitsijällä on oikeus pyytää kirjallisesti asiakasluokittelun muuttamista, mikäli merkitsijä katsoo, että ammattimaisen asiakkaan luokitteluedellytykset täyttyvät. Lisätietoja asiakasluokittelusta löydät tästä.

Aktia Alexander Corporate Finance Oy ei ole velvollinen arvioimaan tarjotun palvelun tai arvopaperin asianmukaisuutta tai soveltuvuutta asiakkaalle, kun toimeksiantojen välittäminen tapahtuu asiakkaan aloitteesta ja koskee yksinkertaisia rahoitusvälineitä.

Aktia Alexander Corporate Finance Oy

Tarjoamme laaja-alaisesti investointipankki- ja neuvonantopalveluita useisiin eri tilanteisiin. Meillä on laaja kokemus monipuolisesta Corporate Finance -liiketoiminnasta.

Osoite: Pohjoisesplanadi 37 A 00100 Helsinki

Ota yhteyttä